От изключителна важност е практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) относно Биткойн по отношение на облагането на валутата с ДДС. В чл. 135, § 1, б. (д) от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност е регламентирано, че Държавите членки освобождават от облагане сделките, включително договаряне, засягащи валута, банкноти и монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на предметите с колекционерска стойност, тоест монетите от злато, сребро и други метали или банкнотите, които обикновено не се използват като законно платежно средство или монети с нумизматична стойност. Към СЕС е отправено преюдициално запитване по въпроса – дали се освобождават от облагане с ДДС сделките по обмяна на виртуалната валута Биткойн срещу традиционна валути. Становището на СЕС е, че сделките с Биткойн попадат в приложното поле на горната разпоредба и Директивата следва да се тълкува в този смисъл. Съдът приема в своето Решение от 22.10.2015г. по Дело C-264/14 Skatteverket срещу David Hedqvist, че „доставки на услуги като разглежданите в главното производство, състоящи се в обмяна на традиционни валути срещу единици от виртуалната валута „Биткойн“ и обратно, извършени срещу заплащането на сума, съответстваща на маржа, който се определя от разликата между цената, по която съответният оператор купува валутите, от една страна, и цената, по която ги продава на своите клиенти, от друга страна, представляват сделки, освободени от ДДС по смисъла на тази разпоредба.”  Тези доставки, обаче, не попадат в приложното поле на чл. 135, § 1, б. „г” и „е” от Директива 2006/112/ЕО, според които не се облагат сделките, включително договаряне, засягащи депозитни и текущи сметки, плащания, преводи, дългове, чекове и други прехвърляеми инструменти, но с изключение на събирането на дългове и  сделките, включително договаряне, с изключение на управление и отговорно пазене, с акции и дялове на дружества и сдружения, необезпечени облигации и други ценни книжа с изключение на документи, установяващи права на собственост върху стоки и правата или ценните книжа, посочени в чл. 15, § 2 от Директивата.

В мотивите към решението, СЕС дава няколко съществени характеристики на Биткойн. Съдът приема, че виртуалната валута с двупосочен поток „Биткойн“, която ще бъде обменяна срещу традиционни валути в рамките на сделки по обмяна, не може да се квалифицира като „материална вещ“ по смисъла на член 14 от Директивата за ДДС (Директива 2006/112/ЕО), тъй като тази виртуална валута няма друго предназначение, освен да се използва като платежно средство. Сделките с валутата не са доставки на стоки, а доставки на услуги, по смисъла на чл. 24 от Директивата за ДДС. Тъй като виртуалната валута „Биткойн“ е договорно платежно средство, от една страна, тя не може да се счита нито за текуща сметка, нито за депозит, плащане или превод. От друга страна, за разлика от дълговете, чековете и другите прехвърляеми инструменти по чл. 135, § 1, б. „г” от Директивата за ДДС, тя представлява средство за пряко разплащане между операторите, които я приемат. Сделките с нетрадиционни валути — тоест с валути, различни от паричните единици, които са законни платежни средства в една или повече държави, доколкото тези валути са приети от страните по дадена сделка като платежно средство, алтернативно на законните платежни средства, и нямат друго предназначение, освен да се използват като платежно средство — обаче представляват финансови сделки. Безспорно е обаче, че виртуалната валута „Биткойн“ не представлява нито ценна книга, материализираща право на собственост върху дялове от юридически лица, нито ценна книга от подобно естество.

Следва да се има предвид, че законодателството на Европейския съюз и тълкувателната практика на Съда на Европейския съюз, постановена в производствата по преюдициални запитвания, са задължителни за държавите членки и всички физически и юридически лица, които се намират на тяхната територия. Решението на СЕС е постановено след изразените от НАП, КФН и БНБ становища, поради което тези институции следва да преосмислят възприемането на Биткойн. Тепърва предстои да се приеме правна уредба на европейско и национално равнище, която детайлно да регламентира сделките с Биткойн.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *