Първата информация, която е публикувана за Биткойн /Bitcoin/, датира от 2009 г. До настоящия момент все още не съществува единно становище какво точно представлява Биткойн. Към 2013 г. американското правителство счита Биткойн за валута, доколкото се отнася до предприемането на мерки срещу изпирането на пари. Комисията по въпросите на търговията със стокови фючърси (CFTC) възприема Биткойн като стоков актив. Налице е и становище, че договорите за добиване на Биткойни могат да се разглеждат като ценни книжа. Биткойн се възприема като виртуална крипто валута, която е базирана на математически алгоритми и приложения с отворен код. Според Европейския банков орган, виртуалната валута е вид нерегламентирани цифрови пари, които не се издават и гарантират от централна банка и която може да действа като средство за разплащане. Някои финансисти приемат, че Биткойнът не отговаря на дефиницията за паричен еквивалент, защото при него има съществена промяна в стойността, но той дава право да се получават парични средства, тъй като има определена стойност и следователно може да се класифицира като финансов актив. Биткойн може да се възприеме като отворена, децентрализирана, виртуална цифрова, крипто валута с публична счетоводна книга на транзакциите, нарeчeна Блокчейн.

Доколкото Биткойн се определя предимно като виртуална валута, в чл. 3, т. 18 от Предложение за Директива за изменение на Директива 2015/849/ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Европейската комисия, от съображения за правна сигурност, е предложила дефиниция на виртуалната валута, а именно: „цифрово представяне на стойност, която не се емитира от централна банка или публичен орган, не е непременно свързана с фиатна валута, но се приема от физически или юридически лица като начин на плащане и може да се прехвърля, съхранява или търгува по електронен път.” В това предложение се сочи, че понастоящем преводите на виртуални валути не се наблюдават по никакъв начин от публичните органи в Европейския съюз, тъй като не са определени конкретни обвързващи правила нито на равнището на Съюза, нито от отделните държави членки, в които да се посочат условията за такова наблюдение. Следва да се има предвид, че Директива 2015/849/ЕС все още не е транспонирана в българското законодателство. Срокът за транспониране е изтекъл на 26.06.2017 г., като дефиницията за виртуална валута е предвидена в предложение за изменението и́, поради което ще мине известен период докато стане действащо право, ако се приеме в този си вид. Европейската централна банка не е изцяло съгласна с това предложено легално определение и препоръчва в своето Становище от 12.10.2016 г. определянето на виртуалните валути да бъде конкретизирано по начин, който изрично пояснява, че те не са законоустановени валути или пари. Отбелязва също, че виртуалните валути всъщност не са валути, би било по-точно те да се разглеждат като средство за размяна, а не като платежно средство. Освен това, при определянето на „виртуалните валути“ като платежно средство в предложената директива не се отчита, че при някои обстоятелства виртуалните валути могат да бъдат използвани за цели, които са различни от целите на платежните средства.

Научете повече относно Преимущества свързани с правната уретба на Биткойн


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *