Изразени  са становища на НАП, КФН и БНБ относно Биткойн валутата. Към 2014 г. Националната агенция по приходите (НАП) излиза с няколко разяснения (Разяснение изх. № 24-34-39 от 27.03.2014 г., Разяснение № 24-34-50 от 8.07.2014 г., Разяснение № М-24-31-32 от 8.07.2014 г.),  относно третирането на Биткойн и облагаемостта му с данъци. Приходната администрация приема, че понятието „виртуална валута” няма специална дефиниция за целите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), а такава не е дадена и в друг нормативен акт. Доходите, реализирани от продажба/замяна на виртуална валута, в т.ч. и от продажба на Биткойн са облагаеми, доколкото не попадат в обхвата на необлагаемите доходи, изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ, нито са освободени от облагане по силата на друг закон. Предвид описаните по-горе характеристики на виртуалната валута „Биткойн“, за целите на данъчното третиране, доходите в конкретния случай следва да се третират като доходи от продажба на финансов актив. По отношение на облагането по Закона за данъка върху добавена стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), НАП приема, че въпреки  т.нар. виртуална валута няма номинална стойност, тя може да бъде заменяна срещу пари или стоки. При тези обстоятелства продажбата на такава виртуална валута по естеството си е доставка на финансови услуги. Предвид обстоятелството, че виртуалната валута Вitсoin материализира право на определена парична сума, следва да се приеме, че попада в обхвата на понятието „други прехвърляеми инструменти“. Данъчната основа на сделка с виртуална валута, като вид сделка, представляваща доставка на „други прехвърляеми инструменти“, е цената, платена от потребителите при придобиване на виртуална валута Вitсoin. Съгласно ЗКПО данъчният финансов резултат се определя чрез преобразуване за данъчни цели на счетоводния финансов резултат, а ЗКПО не регламентира специално данъчно третиране на счетоводните приходи, възникнали при продажбата на виртуална валута Вitcoin, последните в общия случай са признати за данъчни цели, т.е. с тях не се преобразува счетоводният финансов резултат.

От тези разяснения следва, че когато се продава Биткойн (когато валутата се обръща в левове) се дължи общ доход върху реализираната печалба. Доходът от сделки с Биткойн се определя на годишна база и представлява разликата между сумата, за която са продадени Биткойните през тази година и сумата, за която са придобити. Този извод следва от разпоредбите на чл. 33, ал. 3 и ал. 4 от ЗДДФЛ. Сделките, при които се купуват стоки и услуги с Биткойн не се включват тук, защото Биткойн не е предмет на тези сделки.

Към 2014 г. според Българската народна банка (БНБ) и Комисията по финансов надзор (КФН) виртуалната валута "Биткойн" не представлява законно платежно средство. Дейностите по придобиване, търгуване и разплащане с "Биткойн" не са регулирани от действащото национално и европейско законодателство и не подлежат на лицензиране или регистрация. Това не са сделки с електронни пари, които да попадат в обхвата на регулационните функции на БНБ, както в чл. 3 от Закона за пазарите на финансовите инструменти (ЗПФИ) изрично са изброени финансовите инструменти, които подлежат на регулация от КФН. Към настоящия момент "Биткойните" или другите виртуални валути не са признати и не се третират като финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти и спрямо тях не следва да се прилагат изискванията на ЗПФИ. За сключване на сделки с "Биткойн" не е необходимо издаване на лиценз от КФН за извършване на инвестиционна дейност и предоставяне на инвестиционни услуги по смисъла на чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ. КФН дава заключение, че с оглед описания от заявителя бизнес модел и предмет на дейност, нормите на ЗПФИ биха били приложими към тази дейност, само ако тя има за предмет дейности, свързани с предлагането на финансови инструменти, чийто базов актив е "Биткойн" като например договори за разлика или деривативни инструменти, за което е необходимо притежаването на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Ако дружеството няма намерение да извършва такива сделки с базов актив електронни валути, то дейността му няма да подлежи на лицензиране от КФН. Българските съдилища възприемат тези становища.

Научете повече за Европейското законодателство за Биткойн


1 Comment

Преимущества свързани с правната уредба на Биткойн – BitcoinBorsa.bg · December 14, 2017 at 12:27 pm

[…] Научете повече за Нормативни становища във връзка с Биткойн […]

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *