ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на платформата BitcoinBorsa.bg

Важни точки.
1.
 С отварянето или с използването на каквато и да било част от платформата BitcoinBorsa.bg вие декларирате, че познавате и разбирате настоящите Общи условия, приемате ги изцяло и се задължавате да ги спазвате.

2. Платформата за Р2Р обмен на стойности BitcoinBorsa.bg е собственост на „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД, с ЕИК204617129 и адрес на управление в гр. Русе, 7012, ул.Борисова №51, представлявана от управителя Иван Петков. Кореспонденция се приема основно на електронен адрес [email protected]

3. Промяна на Общите условия:
А) „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по  всяко време.
Б) Евентуална промяна на Общите условия няма да оказва влияние на сделки в процес на изпълнение.
В) Последна редакция на Общите условия е публикувана на 30.04.2018 г.
Положения уреждащи обмена на стойности

4. BitcoinBorsa.bg е Р2Р платформа улесняваща обмена на фиатни валути с крипто-валутни единици „Крипто-валута“.
А) „Крипто-валута“ по смисъла на „Положения уреждащи обмена на стойности” е децентрализирана технология за виртуален обмен на стойности,  която не е зависима от централна банка и правителствена власт и се котира на база вложеното от потребителите доверие в нея.
Б) BitcoinBorsa.bg служи като гарант, който позволява Р2Р обмена на стойности.
В) Собствениците на BitcoinBorsa.bg си запазват правото да прибавят и изключват в услугата си и други крипто-валутни единици в зависимост от тяхната надеждност.

5. Всеки потребител може да обменя стойност в платформата BitcoinBorsa.bg, като купува или продава крипто-валутни единици директно с друго заинтересувано лице (Р2Р).
А) Цената се определя от потребителя;
Б) Валидността на сделката също зависи от потребителя. Само той може да реши до кога да изчаква и какво решение да вземе според промените на световния пазар.

6. При продажба на крипто-валутни единици, потребителят следва да ги има налични в профила си на BitcoinBorsa.bg.
А) Количеството, което може да се изтъргува е не по-голямо от наличното в профила -1% от него. Това е комисионната, която остава за поддръжка на платформата;
Б) Всеки, който е регистриран на BitcoinBorsa.bg и иска да осъществи сделка, трябва задължително да е попълнил EVP номера си издаден от PaySera в раздел Настройки. Това е системата, която съдейства за прехвърляне на фиатната стойност на сделката.

7. При купуване на крипто-валутни единици, потребителят трябва да е сигурен, че притежава фиатната стойност на сделката, в сметката си в PaySera по EVP номера, попълнен в профила му на BitcoinBorsa.bg.

8. За осъществяване на сделка, участниците трябва да се придържат към условията и времената нужни затова, за да се приключи сделката успешно. Успешна е тази сделка, при която и двете страни са си удовлетворили желанията напълно или частично.

9. Всеки потребител на BitcoinBorsa.bg сам решава кога, колко, на кой адрес да си изтегли наличностите. Извършените криптовалутни преводи са необратими и не могат да се сторнират. „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД не носи отговорност за погрешно извършени крипто-валутни преводи.

Такси и комисионни.
10.
 Таксите и комисионните са нужни, за да се самоиздържат системите и да се подобрява обслужването на потребителите:
А) BitcoinBorsa.bg начислява комисионна САМО и единствено на продаденото количество монети. Тя е в размер на 1% от това количество;
Б) Миньорската такса се определя от Блокчейн-а на Крипто-монетата и тя се разпределя между миньорите, за да могат да обслужват ежедневните транзакции с лекота.

Уведомяване при активна работа.
11.
 При работа с BitcoinBorsa.bg, т.е при обявяване на сделки, Вие постоянно сте информирани за процеса на сделката. Получавате електронна поща (имейли), както и съобщения в сайта при промяна, при интерес към сделката и при придвижването на сделката към завършването й.
А) Минималното количество криптовалутни единици, което може да бъде обменено чрез платформата BitcoinBorsa.bg e 0.01 (нула цяло нула един) Биткойн.
Б) При обмен на криптовалутни единици, чиято единична стойност надхвърля 30’000 лв. /тридесет хиляди лева/, „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД изисква верификация чрез снемане на данни за самоличността на заявителя и за естеството на извършваните обменни операции в качеството си на задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
В) „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни и ги обработва единствено в случаите по и съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4. от Закона за защита на личните данни.

12. Когато потребителя предоставя личните си данни, той гарантира, че те са истински и достоверни. В случай, че „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД намери обективни причини да се усъмни в предоставената информация и реши, че данните са съмнителни, акаунта на потребителя може да бъде замразен, докато не се разреши казуса.

Забрани и отговорност.
13.
 Платформата BitcoinBorsa.bg не може да се използва за каквото и да било нарушаване или заобикаляне на финансовото и данъчно законодателство, нито за каквито и да било действия, насочени към изпирането на пари или към финансиране на тероризма, както и да се извършват забранени от закона дейности.

14. Потребителите носят пълната отговорност при използване на незаконно съдържание, програмен код и/или оборудване – включително с предназначение или от естеството да прекъсне, затрудни, наруши или ограничи нормалното функциониране на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, или да осъществи неоторизиран достъп до базата с данни или до техническото осигуряване на платформата BitcoinBorsa.bg или на други ресурси.
А) В случай на констатирани деяния по т.14 „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД си запазва правото да предостави цялата налична информация за съответните потребители и за използваното от тях компютърно оборудване, софтуерно осигуряване, Интернет връзка, персонално поведение и всякаква друга налична информация за тях, на компетентните органи – с цел тяхното идентифициране и привличане към отговорност.
Б) Ако е на лице съмнение за неразрешена  употреба на услугата на BitcoinBorsa.bg, „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД  си запазва правото да анулира всички заявки на  определен клиент или група от клиенти, идентифицирани като съмнителни и  да сторнира заредените от тях наличности.

Освобождаване от отговорност.
15.
 „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД  не отговаря за каквито и да било технически  проблеми или вреди настъпили заради, компютърно  оборудване, софтуерно осигуряване, връзката с Интернет, неадекватно  поведение на потребител или трети страни, извършили незаконни действия, или  заради непредвидими или извънредни обстоятелства.
А) „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД не отговаря и за действия, извършени от профила на потребител, който е предоставил доброволно своята парола за достъп на трети лица или не е положил дължимата грижа за обезпечаване надеждността на своето компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или Интернет връзка, за използването на достатъчно сложни пароли, за тяхното редовно обновяване или за опазването им в тайна.
Б) „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД не отговаря и за условията на работа, надеждността и действията на третите страни, чиито услуги заявителите използват при осъществяването на обменни операции по т.6 и 7 от настоящите Общи условия – за които потребителите следва да се осведомяват от самите трети страни.

Запазени права.
16.
В случай на възникнал казус между двама потребители участващи в една и съща сделка, „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД си запазва правото да изиска допълнителна информация от всеки един от тях, която да послужи като доказателство за етапа на сделката. На база тази информация ще се решават споровете между самите потребители-търговци.

17. „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД си запазва правото да съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на платформата BitcoinBorsa.bg и за начина на неговото търсене, достъпване и използване – без това да включва каквито и да било лични данни или възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.

18. „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД си запазва правото да прави рекламни кампании в платформата BitcoinBorsa.bg – по начин, по който намери за добре – и не носи отговорност за съдържанието им, доколкото същото е собственост на рекламодателите и не съставлява очевидно нарушение на закона.

19. „БиткойнБорса.БГ“ ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на платформата BitcoinBorsa.bg, и не носи отговорност за вреди от променена или преустановена поддръжка на функционалности и услуги – доколкото това не води до неблагоприятни последици за вече стартирали сделки.

Заключителни разпоредби.
20.
 В случай на противоречие между настоящите Общи условия и повелителни разпоредби на относимото законодателство, с предимство се прилагат нормите на закона, като страните запазват отношенията си – доколкото това е съвместимо с техните интереси.

21. В случай на спор, който страните не могат да разрешат с преговори  помежду си, приемат същият да се уреди от действащите Закони в Република  България.

Последна редакция на 07.05.2018г.